Ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej

Wnioski o udzielenie ulgi w spłacie kary pieniężnej nałożonej decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego należy składać do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Organ w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez:

 1. odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
 2. odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
 3. umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części;
 4. umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części.

W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa administracyjna kara pieniężna.

Forma wniosku jest dowolna. Brak jest formularza do złożenia przedmiotowego wniosku.

Zgodnie z art. 56  § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej. 

Samo złożenie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności, nie wstrzymuje biegu wszczętego już postępowania egzekucyjnego.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie ulgi w spłacie kary pieniężnej ze wskazaniem rodzaju wnioskowanej ulgi. Do wniosku należy załączyć komplet dokumentów przedstawiających aktualną sytuację materialną wnioskodawcy tj.:

 1. wyciąg z księgi przychodów i rozchodów z ostatnich 3 miesięcy (tylko samych podsumowań zapisów z księgi o rozchodach i przychodach/ zysku ew. stracie),
 2. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku podatkowym,
 3. wypełnione oświadczenia o pomocy de minimis oraz oświadczenie o majątku, dochodach i źródłach utrzymania według wzorów udostępnianych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu,
 4. dokumentację wskazującą jak epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuacje finansową prowadzonej działalności gospodarczej;

ewentualnie dodatkowo inną dokumentację obrazującą aktualną sytuację materialną wnioskodawcy poprzez przedłożenie oryginałów/poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów względnie kopii, wyciągów, odpisów, celem podjęcia decyzji w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie kary pieniężnej.

Opłaty

Wnioskodawca obowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. W/w opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:


Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań,
ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


Na dowodzie zapłaty w pozycji „tytułem” należy wpisać: „WITD Poznań ……(nr decyzji) - opłata skarbowa od decyzji o … (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności itp.)”.

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań


Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (DZ. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Podstawa prawna:

 1. z art. 189k. § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23);
 2. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016, poz. 1827 ze zm.);
 3. art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej;
 4. pkt 53 ppkt 1 części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016, poz. 1827 ze zm.);
 5. § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Opole: 609-102-197 
(w godz 8:00-14:00)

Rzeszów: 603-560-073

Katowice: 725-259-944 
(w godz 8:00-14:00)

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21