Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO dla uczestników spotkań i uroczystości organizowanych przez WITD w Poznaniu

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl albo pod numerem tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest dokumentowanie działalności WITD w Poznaniu, obejmujące publiczne prezentowanie działań organów administracji rządowej realizowanych z udziałem środków audiowizualnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679 w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 81 ust. 2 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celów dla których przetwarzane są dane. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Uprzejmie informujemy, że podczas uroczystości organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, Państwa wizerunek może zostać utrwalony w dowolnej formie audiowizualnej. Wiąże się to z możliwością rozpowszechnienia Państwa wizerunku m.in. za pośrednictwem stron internetowych w celu informowania o działalności WITD w Poznaniu. Państwa wizerunek będzie stanowił jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie czy publiczna impreza, w myśl przepisów art. 81 ust. 2 pkt 2  ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.