• 11.07.2022
  1.

  ZAMÓWIENIE PUBLICZNE WAT.272.10.2022

  poniedziałek, 11 lipca 2022 14:33

  Zamówienie publiczne WAT.272.10.2022

  Szczegóły postępowania

  Tytuł/nazwa postępowania
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu

  Identyfikator postępowania
  95ef23f4-7956-4b47-849c-680cdff5a84a

  Tryb
  Tryb podstawowy, wariant 1

  Status
  Opublikowane

  Numer ogłoszenia
  2022/BZP 00248501/01

  Adres strony WWW postępowania
  http://miniportal.uzp.gov.pl 

  Data publikacji w miniPortal
  11.07.2022 13:46

  Nazwa zamawiającego
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

  Adres zamawiającego
  ul. Szwajcarska 5

  Miasto zamawiającego
  Poznań

  Województwo zamawiającego
  wielkopolskie

  Telefon zamawiającego
  +48 616 567 720

  Załączniki

  Terminy i ustawienia postępowania

  Etap składania ofert

  Termin składania ofert
  26.07.2022 10:00

  Termin otwarcia złożonych ofert
  26.07.2022 10:15

 • 07.07.2022
  2.

  PRZETARG PUBLICZNY WAT.2613.13.2022

  czwartek, 07 lipca 2022 10:25

  Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomegoWojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu
  (na podstawie rozdz. 3 § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa).

  1. Nazwa i adres siedziby sprzedającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
   ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań; NIP 778-13-97-526
   tel. 61 656-77-11, fax. 61 656-77-10
   e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl
  2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
   ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań;
   Termin: 20 lipica 2022 r., godz. 11:00, sala wykładowa
  3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5; 61-285 Poznań, w godzinach od 8.30 do 14.00 w terminie od 07.07.2022 r. do 19.07.2022 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pan Bartłomiej Mikołajczak - Referent ds. Transportu i Zaopatrzenia w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu, tel. 61 873 42 06.
  4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:
   Samochód osobowy Skoda Octavia Kombi 1,9 TDI o nr rejestracyjnym PO8570T, rok produkcji 2005, pojemność silnika 1896,00 cm3 (DIESIEL), przebieg 196 482 km. Opis stanu technicznego oraz szczegółowe dane pojazdu zamieszczono w załączniku nr 1 niniejszego ogłoszenia o przetargu
  5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego tj. 680 zł. słownie: sieśćsetosiemdziesiątzłotych 0/100. Wadium należy wnieść wyłącznie na rachunek bankowy nr: 37 1010 1469 0000 5513 9120 0000 najpóźniej do dnia 05.07.2022 r. do godz. 15:00 - data i godzina księgowania środków na koncie. W Tytule przelewu należy wpisać: „Wadium na zakup SKODA PO8570T”. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
  6. Cena wywoławcza:
   Cenę wywoławczą ustalono na kwotę: 6 800 zł, słownie: sześćtysięcyosiemsetzłotych 0/100.
  7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta
   • Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać (w załączeniu wzór oferty),
   • datę sporządzenia oferty,
   • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta,
   • adres elektroniczny e-mail,
   • numer PESEL, a w przypadku firm NIP lub REGON,
   • numer telefonu,
   • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
   • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu publicznego albo, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego przedmiotu (w załączeniu wzór oświadczenia),
   • dowód wpłaty wadium.
    Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup pojazdu SKODA PO8570T. Nie otwierać przed 20.07.2022 godz. 11:00”, w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu publicznym.
  8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca
   Termin składania ofert ustala się na dzień 19.07.2022 r. do godziny 15:00 (okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami (oświadczenie, o którym mowa w pkt 7 oraz potwierdzenie wpłaty wadium) powinna być zaadresowana: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań; z adnotacją : „Oferta na zakup pojazdu SKODA PO8570T. Nie otwierać przed 20.07.2022, godz. 11:00”.
   Ofertę można przesłać pocztą lub doręczyć osobiście na w/w adres. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie aukcji między tymi oferentami zawiadamiając ich jednocześnie o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji
  9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
   • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
   • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania za nową ofertę,
   • kwota oferty jest niższa, niż cena wywoławcza,
   • komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.
  10. Termin zawarcia umowy sprzedaży
   Data podpisania umowy zostanie określona niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
  11. Inne informacje
   • przetarg publiczny może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta.
   • Oferent – nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
   • wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
   • dokumentem sprzedaży pojazdu jest „Umowa Sprzedaży Pojazdu” zamieszczona w załączniku nr 3 niniejszego postępowania, lub faktura sprzedaży. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu jednocześnie oświadcza, iż nie jest płatnikiem VAT, jest podmiotowo zwolniony z podatku od towarów i usług na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT .

    Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
  12. Nieodpłatne przekazanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego
   • Jednostki wymienione w § 38 ust.1 i ust.2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zgodnie z załącznikiem nr 5 zawierające:
    1. nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego organu lub jednostki, o których mowa w § 1 (wspomnianego rozporządzenia), jednostki samorządu terytorialnego lub organu wykonującego funkcje organu założycielskiego wobec instytucji gospodarki budżetowej występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
    2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
    3. oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu określonym w protokole zdawczo-odbiorczym wg. załącznika nr 6,
    4. zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z nieodpłatnym przekazaniem, w tym kosztów odbioru przedmiotu nieodpłatnego przekazania,
    5. telefon kontaktowy,
    6. e:mail,
   • Jednostki wymienione w § 39 ust.1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
    1. nazwę, siedzibę i adres jednostki,
    2. statut,
    3. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
    4. oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu określonym w protokole zdawczo-odbiorczym wg. załącznika nr 6,
    5. zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
    6. wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę,
    7. uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu,
    8. telefon kontaktowy,
    9. e:mail.
  13. Ochrona danych osobowych
   1. Strony zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych wzajemnie danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
   2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na inne osoby występujące w imieniu Oferenta.
   3. Odpowiednio każda ze Stron jako administrator danych zobowiązuje się i oświadcza, że będzie wypełniała obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskała w celu przystąpienia do postępowania, a druga Strona zobowiązuje się do współpracy w zakresie wykonania tego obowiązku.
   4. Sprzedający przekazuje poniżej klauzulę informacyjną związaną z przetwarzaniem danych osobowych Oferenta: W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl lub pod numerem tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego, zawarcie umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. Podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

  Załączniki:
  Załącznik nr 1 – Opis składnika majątku ruchomego (plik: docx, rozmiar: 2,46 MB)
  Załącznik nr 2 – Oświadczenie (plik: docx, rozmiar: 63,39 kB)
  Załącznik nr 3 – Umowa sprzedaży (plik: docx, rozmiar: 103,61 kB)
  Załącznik nr 4 – Oferta zakupu (plik: docx, rozmiar: 101,98 kB)
  Załącznik nr 5 – Wniosek o nieodpłatne przekazanie (plik: docx, rozmiar: 62,6 kB)
  Załącznik nr 6 – Protokół zdawczo-odbiorczy przekazanie (plik: docx, rozmiar: 99,85 kB)
  Skoda PO8570T zdjęcia (plik: zip, rozmiar: 21,48 MB)

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Opole: 609-102-197 
(w godz 8:00-14:00)

Rzeszów: 603-560-073

Katowice: 725-259-944 
(w godz 8:00-14:00)

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21