Główne zadania realizowane przez Inspektorów WITD

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, zgodnie z kierunkami działania określonymi na dany rok, realizuje następujące zadania mające na celu:

1. Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:

 • kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowcy - w transporcie międzynarodowym na podstawie umowy AETR, w transporcie wewnątrzwspólnotowym - zgodnie z przepisami rozporządzeń wspólnotowych, 
 • kontrolę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
 • kontrolę dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i autobusów zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, 
 • egzekwowanie od kierowców i przedsiębiorców obowiązku przestrzegania przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, 
 • eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie, nieprawidłowo oznakowanych i wyposażonych oraz nadmiernie zanieczyszczających środowisko, 
 • kontrolę stanu trzeźwości kierowców.

2. Poprawę jakości świadczonych usług w transporcie drogowym poprzez:

 • kontrolę spełniania przez przedsiębiorców wykonujących transport drogowy wymogów określonych przepisami ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzeniach wspólnotowych regulujących dostęp do rynku usług transportowych, 
 • kontrolę przestrzegania przepisów przy przewozie szybko psujących się artykułów spożywczych określonych w umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) oraz w przepisach krajowych dotyczących przewozu żywności, 
 • kontrolę warunków przewozu zwierząt określonych w ustawie o ochronie zwierząt, 
 • kontrolę transportu produktów roślinnych objętych nadzorem fitosanitarnym.

3. Poprawę infrastruktury drogowej poprzez:

 • kontrolę stosowania się przez przedsiębiorców i kierowców do określonych przepisami ograniczeń wymiarów, masy i nacisków osi pojazdów oraz kontrolę zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych, 
 • współpracę z zarządami dróg w celu projektowania i budowy bezpiecznych miejsc parkingowych przeznaczonych do postoju pojazdów realizujących przewozy drogowe oraz umożliwiających przeprowadzenie uprawnionym organom kontroli drogowych pojazdów ciężarowych i autobusów, 
 • zbieranie i przekazywanie informacji o miejscach niebezpiecznych i niedostatecznie oznakowanych do zarządów dróg, 
 • sankcjonowanie przypadków niszczenia lub zanieczyszczania drogi przez uczestników ruchu drogowego, 
 • kontrolę wnoszenia przez przewoźników opłat za dostęp do infrastruktury drogowej, 
 • kontrolę przestrzegania zakazów i ograniczeń w ruchu ze względu na uplastycznienie nawierzchni bitumicznych.

4. Poprawę rozwoju ekonomicznego i regulację sektora transportowego poprzez:

 • kontrolę przestrzegania warunków wykonywania transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne, określone w licencjach, zezwoleniach i zaświadczeniach, 
 • zwalczanie i przeciwdziałanie wszelkim przypadkom nieuczciwej konkurencji, 
 • nadzór nad prawidłowością wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, 
 • przekazywanie informacji właściwym organom kontrolnym o stwierdzonych naruszeniach w zakresie prawa pracy, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i porządku na drogach.

5. Poprawę warunków pracy poprzez:

 • kontrolę stanu technicznego pojazdów, 
 • kontrolę legalności zatrudnienia kierowców oraz spełniania przez nich warunków określonych przepisami ustawy o transporcie drogowym, 
 • kontrolę przestrzegania przepisów o czasie pracy.

6. Ochronę środowiska naturalnego poprzez:

 • kontrolę stanu technicznego pojazdów, w tym pod kątem wycieków płynów eksploatacyjnych i badanie emisji spalin, 
 • kontrolę szczegółów warunków przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, 
 • kontrolę przemieszczania odpadów, w tym w szczególności przemieszczania odpadów w ruchu międzynarodowym zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami oraz innymi przepisami międzynarodowymi, 
 • kontrolę rodzaju paliwa stosowanego w pojazdach mechanicznych.

7. Ochronę polskiego rynku transportowego poprzez:

 • kontrolę dokumentów wymaganych umowami dwustronnymi z innymi państwami oraz prawem wspólnotowym.

8. Stworzenie pozytywnego wizerunku Inspekcji Transportu Drogowego jako specjalistycznej jednostki kontrolnej poprzez:

 • współpracę z innymi organami kontrolnymi, 
 • współprace w ramach Europejskiej Kontroli Drogowej (ECR) z innymi służbami kontrolnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, 
 • prowadzenie dodatkowych szkoleń dla inspektorów transportu drogowego, 
 • współpracę z mediami - telewizją, radiem, prasą.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Kielce: 661-983-504

Lublin: 794-575-467

Gdańsk:695-731-681
(w godz 8:00-14:00)

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21