Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego na terenie siedziby WITD w Poznaniu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  w związku z działaniem na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu urządzeń rejestrujących obraz (monitoringiem wizyjnym), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl lub pod numerem tel. 61 656 77 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych takich jak zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz mienia państwowego, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych takim m.in. jak podmioty IT oraz świadczące usługi prawne. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego terminu, dane będą usuwane lub niszczone. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.